Všeobecné podmínky | Eurolines.cz - Vaše spojení Evropou

Všeobecné podmínky


1. Úvod

 

Program EurolinesMax je marketingový věrnostní program (dále jen EurolinesMax), provozovaný společnostmi TOURING BOHEMIA, s. r. o. a TRANSDEV Eurolines CZ, a.s. (dále jen TOURING BOHEMIA, TRANSDEV Eurolines CZ), jehož účelem je další zkvalitnění poskytovaných služeb a možnost poskytování speciálních výhod cestujícím, kteří pravidelně využívají autobusové přepravy společností TOURING BOHEMIA, TRANSDEV Eurolines CZ. Cestující, kteří chtějí využívat výhod vyplývajících z členství v EurolinesMax, musí být jeho členy. Cestující, kteří vyplní Registrační formulář do programu EurolinesMax, uzavírají smlouvu se společnostmi TOURING BOHEMIA, s. r. o. se sídlem Poštovní 6, Příbram V - Zdaboř, 261 01 Příbram, Česká republika (zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13819, IČO 45791503) a TRANSDEV Eurolines CZ, a.s., se sídlem Praha 8, Karlínské náměstí 6, PSČ 186 00, Česká republika (zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7945, IČO 25774786), která se řídí těmito Všeobecnými podmínkami programu EurolinesMax (dále jen Podmínky).

 

2. Členství

 

2.1 Členství v EurolinesMax je bezplatné.

2.2 Členem EurolinesMax se může stát každá fyzická osoba, jejíž trvalé bydliště je v zemi, ve které není zákony této země členství v programech tohoto typu výslovně zakázáno, a to v případě, že splňuje všechny podmínky členství.

2.3 Členství není dovoleno právnickým osobám, sdružením, asociacím ani jiným skupinám.

2.4 Každý, kdo si přeje stát se členem a využívat výhod programu EurolinesMax, si musí koupit jízdenku na linku TOURING BOHEMIA / TRANSDEV Eurolines CZ na své jméno. Jízdenka musí být vystavena na tiskopisu TOURING BOHEMIA/TRANSDEV Eurolines CZ, případně na tiskopisu obchodního partnera v ČR. Poté musí vyplnit a odeslat platný Registrační formulář v elektronické podobě.

2.5 Členství vzniká dnem vyplnění Registračního formuláře na našich internetových stránkách.

2.6 Při obdržení více Registračních formulářů od jedné osoby lze akceptovat pouze jeden Registrační formulář, a to vždy první v řadě.

2.7 Členství je automaticky ukončeno v případě, že na účtu člena nebyl v průběhu 24 měsíců zaznamenán žádný pohyb.

2.8 TOURING BOHEMIA a TRANSDEV Eurolines CZ si vyhrazují právo vyloučit z programu člena v případě, že:
   a. byly porušeny Všeobecné podmínky programu EurolinesMax;
   b. byly porušeny "Smluvní podmínky prodeje a přepravy na linkách Eurolines".

2.9 Člen EurolinesMax může kdykoli ukončit své členství, a to pouze písemnou formou. Žádost o zrušení je nutné odeslat na adresu: TOURING BOHEMIA, s. r. o., Poštovní 6, Příbram V - Zdaboř, 261 01 Příbram. Do levého horního okraje obálky uvést: "EurolinesMax".

2.10 Ke dni ukončení členství nebo vyloučením zanikají vůči TOURING BOHEMIA a TRANSDEV Eurolines CZ veškeré nároky, vyplývající z členství v EurolinesMax.

 

3. Získávání EurolinesMax bodů

 

3.1 EurolinesMax body jsou základní jednotkou využívanou na účtech členů EurolinesMax a vyjadřují míru loajality člena.

3.2 Využití přepravních služeb TOURING BOHEMIA a TRANSDEV Eurolines CZ je oceněno příslušným počtem EurolinesMax bodů.

3.3 Platnost EurolinesMax bodů po dobu členství v EurolinesMax není omezena.

3.4 Každý člen má veden osobní účet, na který jsou připisovány příslušné EurolinesMax body v závislosti na využívání služeb TOURING BOHEMIA a TRANSDEV Eurolines CZ.

3.5 EurolinesMax body lze získat za uskutečněné jízdy na pravidelných linkách TOURING BOHEMIA a TRANSDEV Eurolines CZ, které byly zařazeny do programu.

3.6 Členům jsou za jednotlivé jízdy načítány EurolinesMax body. Vypočítávají se dle následujícího vzorce: cena jízdného : 25 = počet EurolinesMax bodů (zaokrouhleno na celé číslo dolů). Body za zakoupenou jízdenku se stávají body pasivními a až po uskutečnění cesty se stávají aktivními. Aktivní body pak lze využít k získání bonusové jízdenky. TOURING BOHEMIA a TRANSDEV Eurolines CZ mohou na časově omezenou dobu některé linky zvýhodnit i dodatečným, tzv. Promotion bonusem.

3.7 Členové programu EurolinesMax se mohou informovat o zůstatku svého EurolinesMax účtu v části členů EurolinesMax, po zadání čísla členské karty a hesla.

3.8 EurolinesMax body za jednotlivé jízdenky lze započítat výhradně jednou.

3.9 Jednu jízdenku lze započítat pouze na jeden účet, a to vždy na účet člena, který danou jízdu skutečně projel.

3.10 Za bonusové jízdenky, které byly vystaveny za EurolinesMax body nepřísluší další zápočet EurolinesMax bodů.

3.11 V případě, že je jízdenka stornována, odečítá se celá výše původně započtených EurolinesMax bodů z této jízdenky.

3.12 Reklamaci nezapočítaných EurolinesMax bodů za jednotlivé jízdy lze uplatnit nejpozději 6 měsíců od data jízdy výhradně písemnou formou. Reklamaci je nutné dále doložit originálem kupónu projeté jízdenky a odeslat ji na adresu: TOURING BOHEMIA, s. r. o., Poštovní 6, Příbram V - Zdaboř, 261 01 Příbram. Do levého horního okraje obálky uvést: "EurolinesMax".

3.13 Všechny zaslané materiály potřebné k vyřízení reklamace se automaticky stávají majetkem TOURING BOHEMIA / TRANSDEV Eurolines CZ a nevracejí se ani na vyžádání.

3.14 Uplatňujete-li připsání bodů za jízdenku zakoupenou u řidiče (tzn. ze strojku), nebo ručně vypsanou na kuponech Eurolines, je zapotřebí počítat až s 2 týdenním zpožděním připsání bodů.

 

4. Karty EurolinesMax

 4.1 Všichni členové programu EurolinesMax se stávají vlastníky karty EurolinesMax. Tato karta je po provedené registraci na stránkách EurolinesMax zaslána na uvedenou kontaktní adresu nebo si vlastník může zvolit osobní vyzvednutí. V tom případě bude karta bude připravena v kancelářích Eurolines (Praha, ÚAN Florenc Praha 8 nebo v Brně ÚAN Zvonařka) do 7 pracovních dnů.

4.2 Karta programu EurolinesMax je nepřenosná a vystavuje se na jméno majitele účtu, který získal nárok na příslušnou kartu.

4.3 Cestující je povinen vždy při nákupu jízdenky (a při odbavení) předložit svou platnou kartu EurolinesMax v případě, že hodlá využít výhod vyplývajících pro držitele těchto karet. K ověření totožnosti (a oprávnění čerpat výhody) je cestující povinen předložit i občanský průkaz nebo cestovní pas.

4.4 Výhody pro držitele karet EurolinesMax se poskytují pouze v případě předložení příslušné platné karty.

4.5 Karty EurolineMax jsou majetkem TOURING BOHEMIA/TRANSDEV Eurolines CZ a na vyžádání musí být vráceny zpět TOURING BOHEMIA / TRANSDEV Eurolines CZ. V případě, že se cestující bude prokazovat neplatnou nebo cizí kartou EurolinesMax, případně bude nárokovat výhody vyplývající z této karty, které mu nepřísluší, může být tato karta odebrána a zablokována personálem TOURING BOHEMIA / TRANSDEV Eurolines CZ nebo personálem všech smluvně vázaných obchodních partnerů.

 

5. Využívání EurolinesMaxů - odměny

 

5.1 Odměny v programu EurolinesMax tvoří bonusové jízdenky na linky provozované TOURING BOHEMIA / TRANSDEV Eurolines CZ. Jako bonusovou jízdenku lze získat jednosměrnou nebo zpáteční jízdenku. Nelze OPEN.

5.2 Odměny lze získat za EurolinesMax body na EurolinesMax účtu. Počet EurolinesMax bodů potřebných na získání odměny je stanoven v příslušném přehledu. TOURING BOHEMIA / TRANSDEV Eurolines CZ si vyhrazuje právo změnit počet potřebných EurolinesMax bodů na získání jednotlivých odměn. Bonusové jízdenky lze čerpat proti EurolinesMax bodům za již projeté jízdenky výhradně na linky provozované společností TOURING BOHEMIA a TRANSDEV Eurolines CZ.

5.3 Odměny může využít majitel účtu nebo osoba, kterou určí majitel účtu na Internetovém formuláři k tomu určeném. O bonusovou jízdenku je třeba požádat nejméně 15 kalendářních dnů před datem odjezdu.

5.4 Případné zdanění obdržených odměn provádí jejich nabyvatel.

5.5 Dodatečná změna data na již vystavené bonusové jízdence je možná. Jiné změny nejsou možné. Vystavené a neprojeté bonusové jízdenky je možné vrátit max. do 48 h před odjezdem (nutno kontaktovat kanceláře Eurolines a získat tak zpět EurolinesMax body na účet člena, ze kterého byly použity. v případě vrácení bonusové jízdenky je z účtu člena odečteno 10 EurolinesMax bodů.

5.6 Při poskytování slev a výhod partnerů programu EurolinesMax je nutné předložit platnou členskou kartu EurolinesMax. Uplatnění se řídí výhradně podmínkami partnera.

5.7 Užití odměny osobou, která na ni z hlediska pravidel programu EurolinesMax nemá nárok, bude mít za následek odebrání odměny. Jestliže neoprávněná osoba již započala cestu na bonusovou jízdenku, veškerá započatá a následná přeprava bude provedena na náklady této osoby.

 

6. Ostatní

 

6.1 TOURING BOHEMIA / TRANSDEV Eurolines CZ si vyhrazují právo kdykoliv změnit Všeobecné podmínky programu EurolinesMax i bez předchozího oznámení.

6.2 O změnách v pravidlech programu se členové mohou informovat na téhle Internetové stránce.

6.3 Vyplněním Registračního formuláře programu EurolinesMax se člen zavazuje řídit se platnými Podmínkami programu včetně dodatečně zveřejněných změn.

6.4 Osoba, která poruší Podmínky programu EurolinesMax, bude odpovídat za škody, které TOURING BOHEMIA / TRANSDEV Eurolines CZ tímto jednáním vzniknou.

6.5 Každé porušení Podmínek programu EurolinesMax může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných EurolinesMax bodů, k nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí - včetně již vystavené bonusové jízdenky.

6.6 Veškeré osobní údaje z Registračního formuláře cestující poskytuje za účelem získání výhod vyplývajících z členství v programu EurolinesMax. Přistoupením k Všeobecným podmínkám programu EurolinesMax udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností Touring Bohemia, s. r. o., IČ 45791503 se sídlem Poštovní 6, Příbram V - Zdaboř, 261 01 Příbram a TRANSDEV Eurolines CZ, IČ 25774786, se sídlem Karlínské náměstí 6, Praha 8, 186 00 jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu vašeho členství v programu EurolinesMax. Udělujete souhlas se zapracováním vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, email a telefonní číslo pro marketingové účely, rozesílání pravidelných informací o speciálních marketingových akcích a pro použití v rámci programu EurolinesMax, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Takto získané údaje nebudou předány třetí osobě. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat - písemně nebo e-mailem. Máte právo požadovat od společností Touring Bohemia a Transdev Eurolines CZ informaci o zpracování svých osobních údajů.

6.7 Tyto Podmínky nabývají účinnosti a platnosti ode dne vyhlášení.

 

Líbí se mi to (Facebook)